A védjegyek százszámra születnek és mindig valamilyen szolgáltatásra, árura vonatkoznak. Természetesen hatalmas lenne a káosz, ha ezeket nem tudnánk valamilyen szinten csoportosítani.

Emiatt jött létre a nemzetközi egyezményeken és megállapodásokon alapuló Nizzai Osztályozás. A Nizzai Megállapodás szerint az árukat és szolgáltatásokat egy megállapodás szerint kell csoportosítani. Az osztályozás során minden áru, szolgáltatás egy egyedi azonosítóval lesz ellátva.

Mit tartalmaz az osztályozás?

  1. Osztályok fejezetcímei
  2. Magyarázatok
  3. Betűrend szerinti jegyzék
  4. Általános megjegyzések

Ezek szerint a Nizzai Osztályozás 45 áru- és szolgáltatási kategóriát, osztályt határoz meg. Ezeket pedig több ezer áru és szolgáltatás jegyzékéből tevődik össze.

Nizzai Osztályozás fejezetcímei:

 

ÁRUK

1.Osztály Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
2.Osztály Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
3.Osztály Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4.Osztály Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.
5.Osztály Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6.Osztály Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7.Osztály Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; automata elárusító berendezések.
8.Osztály Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9.Osztály Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések ; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
10.Osztály Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11.Osztály Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12.Osztály Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13.Osztály Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.
14.Osztály Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
15.Osztály Hangszerek.
16.Osztály Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
17.Osztály Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
18.Osztály Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19.Osztály Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20.Osztály Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21.Osztály Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22.Osztály Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23.Osztály Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24.Osztály Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
25.Osztály Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
26.Osztály Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak; gombostűk és tűk; művirágok.
27.Osztály Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok;nem textil falikárpitok.
28.Osztály Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29.Osztály Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30.Osztály Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31.Osztály Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32.Osztály Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33.Osztály Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34.Osztály Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
 

SZOLGÁLTATÁSOK

35.Osztály Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36.Osztály Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37.Osztály Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38.Osztály Távközlés.
39.Osztály Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40.Osztály Anyagmegmunkálás.
41.Osztály Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42.Osztály Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43.Osztály Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
44.Osztály Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
45.Osztály Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

forrás: sztnh.gov.hu

A fentiekből látható, hogy ha termékünk, szolgáltatásunk levédése mellett döntünk, akkor nem kevés bürokratikus feladatot veszünk nyakunkba. Szerencsére működnek olyan szakértők és ügyintézők, akik a védjegyeztetési és szabadalmaztatási területre specialzálódtak. Általuk roppant érthetően, egyszerűen és gyorsan le tud zajlani egy oltalmi eljárás, amely egy hozzá nem értő számára bizony igen bonyolult és időrabló feladat.

 

Szeretne többet megtudni a védjegyeztetési és szabadalmaztatási folyamatokról? Keresse fel szakértőinket!

ÉRDEKEL!

Akik már minket választottak

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!